Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

Santex
PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW EPURBLOC Z TUNELAMI - SOTRALENTZ LICZBA OSÓB 1-4 Powiększ do pełnego rozmiaru

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW EPURBLOC Z TUNELAMI - SOTRALENTZ LICZBA OSÓB 1-4

Model: EPURBLOC 2000 PLUS + TUNELE (22szt.)

Więcej szczegółów

100 dostępnych

5 700,00 zł

KAŻDA INSTALACJA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW

 • podczyszczania beztlenowego (osadnik gnilny, Epurbloc®, ewent. separator tłuszczu), gdzie zachodzą procesy separacji i dekantacji ścieków oraz fermentacji osadu z udziałem bakterii beztlenowych, z jego częściowym upłynnieniem
 • doczyszczania tlenowego (drenaż rozsączający, a w trudniejszych warunkach – filtr piaskowy pionowy, kopiec filtracyjny lub złoże biologiczne z recyrkulacją ścieków), w którym ścieki, przepływające przez kolejne warstwy filtracyjne żwiru i piachu, podlegają rozkładowi w procesach biologicznego utlenienia, przy udziale mikroorganizmów, tworzących tzw. błonę biologiczną


Proces biologicznego oczyszczania ścieków przedstawia się następująco:

Ścieki gospodarcze, które opcjonalnie przepływają uprzednio przez separator tłuszczu (SL-SG) oraz ścieki fekalne, wpływają do osadnika gnilnego (SL-FS) lub Epurbloc®, w którym poddawane są procesowi podczyszczania beztlenowego.
Następnie przepływają przez filtr doczyszczający wbudowany w Epurbloc® lub zamontowany za osadnikiem (SL-FD) i kierowane są dalej do strefy doczyszczania tlenowego, po czym są odprowadzone do środowiska naturalnego (grunt lub ciek wodny).

Dobór sposobu oczyszczania ścieków zależy od lokalnych warunków gruntowo-wodnych, topografii działki oraz charakteru i wielkości obiektu i powinien każdorazowo opierać się o analizę czynników, takich jak:

 • ukształtowanie terenu
 • przepuszczalność gruntu
 • poziom zwierciadła wód gruntowych (pomiędzy drenażem rozsączającym a max. poziomem wód gruntowych musi być zachowana odlegość min. 150 cm)
 • odległość urządzeń od obiektów budowlanych (studnia, budynek, itp.) oraz granicy działki
 • zakładaną liczbę użytkowników
 • możliwość zrzutu oczyszczonych ścieków - istnienie ew. powierzchniowego odbiornika ścieków (rów melioracyjny, rzeka)


Niezawodność doczyszczania tlenowego zależy w dużej mierze od formy i jakości zastosowanego osadnika.

EPURBLOC® wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PEHD zaawansowaną metodą wytłaczania z rozdmuchem, posiada wydłużony kształt, częściowy podział na komory, świetny, zintegrowany filtr doczyszczający i szereg innych zalet gwarantujących bezawaryjne i długowieczne użytkowanie całej instalacji. Jego konstrukcja i materiał zapewniają odporność na napór gruntu, korozję oraz zamarzanie.

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI:

Montaż każdej przydomowej oczyszczalni ścieków winien być poprzedzony :

 • rozpoznaniem warunków gruntowo - wodnych na Twojej działce,
 • wykonaniem operatu wodno – prawnego w wypadku odprowadzania ścieków do odbiornika powierzchniowego lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zgłoszenia budowy właściwemu organowi terenowemu (Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe).


LOKALIZACJA URZĄDZEŃ NA DZIAŁCE:

EPURBLOC® powinien być posadowiony jak najbliżej wyjścia przewodu kanalizacyjnego z budynku – (max. 5 m) i wyposażony w system wentylacji wysokiej, odprowadzającej gazy powstające w procesie fermentacji beztlenowej.

LOKALIZACJA URZĄDZEŃ NA DZIAŁCE:

EPURBLOC® powinien być posadowiony jak najbliżej wyjścia przewodu kanalizacyjnego z budynku – (max. 5 m) i wyposażony w system wentylacji wysokiej, odprowadzającej gazy powstające w procesie fermentacji beztlenowej.

A oto pozostałe zasady:

 • Pomiędzy drenażem rozsączającym a poziomem wód gruntowych (najwyższym rocznym) musi być zachowana odległość min. 150 cm,
 • Dla zapewnienia warunków tlenowych drenaż nie może być posadowiony zbyt głęboko, a cała instalacja winna być zaopatrzona w odpowiednią wentylację niską i wysoką,
 • EPURBLOC® musi być posadowiony płytko (max. 60 cm ppt),
 • Instalacja nie może być montowana na terenach okresowo zalewanych,
 • Należy zapewnić odpływ wód powierzchniowych w kierunku od urządzeń (niwelacja terenu lub wykonanie drenażu odwadniającego).


ZASADY MONTAŻU TUNELI FILTRACYJNYCH:

 • optymalna głębokość posadowienia tunelu: 50-60 cm ppt.;
 • maksymalna głębokość posadowienia tunelu: 100 cm ppt. (głębiej nie funkcjonują mikroorganizmy
 • glebowe, które wymagają odpowiednich warunków terenowych);
 • minimalna głębokość posadowienia tunelu: 40 cm ppt. Na Mazurach i terenach górskich 45-50 cm ppt.;
 • minimalna odległość  między nitkami tuneli: 150 cm;
 • w przypadku układania tuneli na terenie nachylonym (zawsze równolegle do poziomic), należy zwiększyć odległość pomiędzy nitkami tuneli filtracyjnych. Zalecany spadek dna wykopu: 1%.
 • zalecany spadek drenażu: 0,0-1,0% (optymalnie ok. 0,5%);
 • długość 1 nitki tunelu filtracyjnego: maksymalna: 30 m; minimalna: 6 m;
 • tunele filtracyjne należy układać  ze spadkiem od studzienki rozdzielczej do rury rewizyjno napowietrzającej